Anläggningsägare

Anläggningsägare

Årlig rapportering av köldmedier

Brukare och ägare av kyl- frys- och värmepumpsaggregat med en viss mängd av köldmedel ska dels anmäla sin anläggning till tillsynsmyndigheten, dels sända in en årsrapport. Rapporteringssystemet omfattar köldmedierna CFC, HCFC och HFC.

Läs mer om vilka bestämmelser som gäller på Naturvårdsverkets hemsida.

Stationära och transportkylanläggningar

Kravet på periodisk kontroll har förändrats och gäller kyl-, frys- & värmepumpsaggregat med specifikationen i Co2-ekvivalenter. Anläggning överstigande en viss mängd skall vara anmäld till miljökontoret i kommunen dit också kontrollrapport skall skickas. Kontrollen utförs av Certifierat Kontrollorgan.

I samband med tätning av läckage i köldmediesystemet skall kontroll utföras inom en månad.

Serviceavtal

Som Certifierat Kontrollorgan hjälper vi Er gärna genom tecknat serviceavtal att utföra den periodiska kontrollen samt sammanställer årsrapporten årligen och sänder den till Er.